021-46060140-3

جداول وت پرس

جداول بتنی ،پس از ساخت بتن با اسلامپ بالا طبق نسبت های اختلاط محاسبه شده در آزمایشگاه ،بتن مورد نظر از طریق لوله های مخصوص به مخزن نصب شده بالای دستگاه واردمی شود.سپس به کمک دریچه های پروانه ای به طور اتوماتیک میزان بتن لازم درون قالب ریخته می شود سپس پرس هیدرولیک 400تنی روی قطعه انجام می شود وهمزمان سیستم مکش آب مازاد که درون دستگاه قرار دارد آب اضافی درون قطعه  را مکش می کند که موجب از بین رفتن حفره های خالی درون قطعه بتنی می شود.پس از اعمال پرس و مکش ،قطعه به طور اتوماتیک روی پالت های مخصوص فلزی چیده شده و به محل عمل آوری هدایت می شود.

قطعات پس از گذشت چندساعت از فرایند سخت شدن نسبی مدت 14روز تحت عمل آوری مستقیم با آب شرب در دمای 23 درجه قرار می گیرند.پس از پایان زمان عمل آوری قطعات به خط بسته بندی و بارگیری منتقل می شوند.